Alpay Mermer Şirket Değer

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKASI

alpay mermer şirket politikalarimiz

ALPAY MERMER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PLANI

Alpay Mermer, tüm üretim faaliyetleri süreçlerinde ve kurum kültüründe cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına önem vermektedir. Kurumumuzun temel yönetim anlayışı, kadın ve erkek tüm personeller arasında denge, çeşitlilik ve eşit haklar sağlayan bir politika geliştirme ve uygulama temeline dayanmaktadır. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı, kurumsal yapıda kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği devam ettiren sorunları orta vadede aşmayı amaçlamaktadır. Bu eylem planının uygulanması yönetim ve icra kurulumuz tarafından garanti altına alınmış olup Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi tarafından yürütülecek ve izlenecektir. Plan, uygulama sonuçlarının değerlendirilmesine bağlı olarak denetlenecek ve yenilenecektir.

Alpay Mermer Cinsiyet Eşitliği Politikası

Alpay Mermer cinsiyetçi ve baskıcı; mobbing vb. hak ihlalleri ortaya çıkmaması için önleyici eylemler alır. Bu kapsamda;
  • 1. Alpay Mermer cinsiyetçi ve baskıcı, mobbing vb. hak ihlallerine karşı sıfır tolerans politikasını belirler.
  • 2. Alpay Mermer cinsiyetçi ve baskıcı, mobbing vb. eşitsiz güç ilişkisine dayanan hak ihlallerinin ve ihlallerin kişiler üzerindeki etkisinin herkes tarafından bilinmesini sağlamak amacıyla düzenli eğitimler yapar.
  • 3. Alpay Mermer, herkesin bu hak ihlallerinin suç olduğunu ve ihlallere karşı sıfır tolerans politikasının olduğunu bilmesini sağlar.
  • 4. Alpay Mermer yönetim kurullarında yer alan kişiler sorumluluk süreleri başladıktan sonra 3 ay içinde toplumsal cinsiyet eğitimlerine katılır.
  • 5. İftira (mansplaning), Mobing, cinsel taciz ve ayrımcılık durumlarında kullanılmak üzere izlenecek adımlar şeması çalışanların ulaşımına sunulur
  • 6. Toplantılar moderasyonla yapılır, kişilerin eşit söz hakkı garanti edilir.
  • 7. Bu politika belgesindeki eğitimlerin gerçekleşmesi ve takip edilmesi sürecinde sorumluluk Alpay Mermer’e aittir.
  • 8. Alpay Mermer’i temsil edecek kişiler tüm kurum içi görüşmelerin de, iş planlamalarında, kurum içi tüm eğitimler de ve şirketin tüm üretim prosesinde vb. eşitlikçi iletişim dili kullanmaları konusunda “Kurum içi eşitlikçi iletişim” eğitimi alırlar.

Alpay Mermer Cinsiyet Eşitliği Planı

Alpay Mermer Cinsiyet Eşitliği Planı’nın amaçları aşağıdaki gibidir;

Amaç 1: Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir örgüt yapısı oluşturmak

Amaç 2: Personel geliştirme işe alım ve seçim süreçlerinde cinsiyet eşitliğine dayalı uygulamalar yapmak

Amaç 3: Kurum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığın artırılması için çalışmalar yapmak

Amaç 4: Kurum da güvenli yaşamın sağlanması için cinsel istismar ve cinsel saldırı, taciz ve mobing hakkında bilgilendirme, erişilebilir başvuru noktaları ve diğer gereksinimlerin sağlanmasına ilişkin gereklilikleri karşılamak

Amaç 5: Kurum personelinin iş-yaşam dengesi konusunda çalışmalar yapmak

Amaç 6: Kurum içi ve dışı iletişimde kullanılan tüm araçlarında toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten bir dil kullanmak için çalışmalar yürütmek

Amaç 7: İzleme çalışmalarını yürütmek

Alpay Mermer Cinsiyet Eşitliği Planı

AMAÇ 1: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DAYALI BİR ÖRGÜT YAPISI OLUŞTURMAK
EYLEMLER STRATEJİLER SORUMLU BİRİM DÖNEM PERFORMANS GÖSTERGESİ
1.Alpay Mermer’in cinsiyet eşitliği politikasını gerçekleştirmek için stratejik kurumsal hedeflerin belirlenmesi • Üst yönetim kademelerinde kadın çalışan sayısını artırmak
• Kurumun tüm birimlerinde kadın çalışan sayısını artırmak
• Alpay Mermer’i 2025 yılına kadar toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir kuruma dönüştürmek
Yönetim kurulu Toplumsal cinsiyet eşitliği komitesi 2022-2025 Üst yönetim kadın çalışan sayıları Tüm üretim birimlerinde kadın çalışan sayıları Senelere göre kadın katılımlarını gösteren rapor
2.Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE) Komitesi’nin ve Eşitlik Komisyonlarının oluşturulması ve işlerliğinin sağlanması Yönetim kurulu Toplumsal cinsiyet eşitliği komitesi Tüm birim amirleri 2022 Kurum Eşitlik Komisyonları Görevlendirme belgesi ve faaliyet şeması
3. Alpay Mermer’in tüm karar mekanizmalarında cinsiyet eşitliğine dayalı bir yaklaşım benimsenmesi • Göreve gelme kriterleri açık, şeffaf ve cinsiyete dayalı ayrımcılıktan muaftır.
• Tüm temsil mekanizmalarında cinsiyet eşitlikçi bir bileşimin (örneğin kritik eşik olan %33) sağlanması esastır.
• 2022 yılı itibariyle yüzde 25 olan kadın oranını 2025 yılına kadar yüzde 35 ve üzerine çıkarmak
Yönetim kurulu Toplumsal cinsiyet eşitliği komitesi Tüm birim amirleri 2022-2025 İşe alım belgesi Temsil mekanizmalarında görevlendirilen kadın sayısı Yönetim kademelerinde ve tüm birimlerinde kadın çalışan sayıları
4. Alpay Mermer’in tüm birimlerinde ki kadın personelin mesleki ilerlemelerinin ve yönetsel pozisyonlarda temsillerinin önündeki cam tavanı ortadan kaldırmak için hedefler belirlenmesi • Kadınların ve erkeklerin orta ve üst yönetim pozisyonlarında, idari ve etik tüm kurullarda temsillerine yönelik nicel verileri belirlemek.
• Kadınlar için planlama, takip, rehberlik, eğitim ve / veya yeniden eğitim dahil olmak üzere liderlik eğitimi programları geliştirmek.
• Kadınların karar süreçlerinde daha fazla yer almalarını sağlamak
Yönetim kurulu Toplumsal cinsiyet eşitliği komitesi 2022-2025 Alpay Mermer’in tüm birimlerinde kadın temsilinin önündeki olası engeller araştırma projesi raporu
5. Alpay Mermer Cinsiyet Eşitliği Planının duyurulması • Tüm birimlere cinsiyet eşitliği politikamız ile ilgili bildiriler asmak
• Tüm personelimize bu bildirilerle alakalı eğitimleri vermek ve takip etmek
Yönetim kurulu Toplumsal cinsiyet eşitliği komitesi 2022 Eğitim tutanakları
AMAÇ 2: PERSONEL GELİŞTİRME İŞE ALIM VE SEÇİM SÜREÇLERİNDE CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DAYALI UYGULAMALAR YAPMAK
1. Alpay Mermer’in işe alma süreçlerine ilişkin toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi taşıyan politikalar geliştirilmesi Alpay Mermer'in aşağıdaki koşulları sağlayacak bir istihdam, seçme ve işe alım sistemi oluşturması:
• Süreçlerin standartlaştırılmış olması.
• Usullerin tüm aşamalarda belgelendirilmesi.
• Tüm adaylar, beceriye dayalı seçim kriterleri (yani nitelikler, beceriler, yetkinlikler, tutumlar, pozisyonun gerekliliklerine dayalı deneyim) ve eşit değerlendirme kriterleri, süreçler, teknik testler ve psikolojik testler (istenirse) kullanılarak eşit olarak değerlendirilmesi
• Eşitlik ve ayrım gözetmeme ilkelerinin dış istihdam, seçme ve işe alım hizmeti sağlayıcılarına eşit bir şekilde uygulanması.
• İş tanımları / profilleri becerilere dayanması ve cinsiyet önyargısı ve cinsiyete dayalı ayrımcılık içermemesi. Cinsiyet, etnik köken, yaş, kilo, boy, üreme durumu, görünüş ve medeni durumla ilgili özel gereksinimleri içermemesi (olumlu ayrımcılık için istisnalar geçerlidir).
• Tüm ilgili personelin söz konusu politika hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanması
Yönetim kurulu Toplumsal cinsiyet eşitliği komitesi İK 2022-2025 İşe alım görüşme sayıları İşe alım belgesi Sözleşme belgesi Bilgilendirme toplantısı katılımcı sayısı
2. İşe alım ve seçim sırasında cinsiyet, medeni durum, yaş, hamilelik (veya hamilelik olasılığı), etnik köken ve diğer kişisel özelliklere dayalı ayrımcılığı özellikle yasaklamaktadır. Alpay Mermer'in aşağıdaki koşulları sağlayacak bir istihdam, seçme ve işe alım sistemi oluşturması:
• İş ilanları ve mülakatlar sırasında meslek/görev/işle ilgili olmayan faktörleri değerlendirmek için medeni hal, ailevi veya kişisel durum veya diğer benzer konular ile ilgili kişisel sorular sorulmasının açık bir şekilde yasaklanması.
• İstihdam referans doğrulaması süreçleri sırasında kişisel veya özel bilgilerin talep edilmesinin açık bir şekilde yasaklanmış olması.
Yönetim kurulu Toplumsal cinsiyet eşitliği komitesi İK 2022-2025 İşe alım belgeleri Mülakatların kayıt altına alınması ve mülakat sayıları
3. Ücretlendirme politikası Tüm personelin cinsiyetten bağımsız olarak performanslarına dayalı olarak ücretlendirilmesi Yönetim kurulu Toplumsal cinsiyet eşitliği komitesi 2022 Ücret Bordroları
4. Kurumun mesleki ayrımcılığı ortadan kaldırmaya ve istihdama eşit katılımı sağlamaya yönelik farklı düzeylerde ve alanlarda toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik edici işe alma hedefleri vardır. Paritenin sağlanması için aşağıdakiler gibi olumlu eylemler geliştirebilirler: • Kurumun, ihtiyaç duyulduğunda, personel içindeki varlığını dengelemek için özellikle kadınlara yönelik işe alma ve seçme süreçlerini yürütmesi.
• Kurum, kadın ve erkek çalışanların yüksek oranda kadın ağırlıklı ve / veya erkek ağırlıklı mesleklere katılımını dengelemek için belirli bir zaman dilimi için kota veya belirli hedefler belirlemiştir.
Yönetim kurulu Toplumsal cinsiyet eşitliği komitesi İK 2022-2025 Her bir birimde çalışan kadın erkek sayıları
AMAÇ 3: KURUM İÇİ TÜM PERSONELE YÖNELİK TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KONUSUNDA FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPMAK
1.Tüm personele Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimleri verilmesi • Birim temsilcilerinin kendi birimlerindeki personele bu eğitimi verdiğine ilişkin kanıtları toplamak
• Hizmet içi eğitimlere yılda bir kere katılımın zorunlu olması
Yönetim kurulu Toplumsal cinsiyet eşitliği komitesi İK 2022-2025 Toplumsal cinsiyet eşitliği kitabı Toplumsal cinsiyet eşitliği ppt dosyası sayıları Cinsel taciz ve cinsel saldırı konusunda yapılan bilgilendirme toplantısı sayısı
2.Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda tüm personelin farkındalığının artırılması • Başarılı kadın personelin başarı hikayelerinin aktarıldığı medya içeriklerinin üretilmesi
• Meslek seçiminde etkisi olan kalıp yargıların meslek seçimini engellememesi için çalışmalar yapmak
Yönetim kurulu Toplumsal cinsiyet eşitliği komitesi İK 2022-2025 Afiş, broşür sayısı WEB sayfasındaki bilgilendirme sayısı Başarı hikayelerinin anlatıldığı toplantı sayısı Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet konusunda yapılan bilgilendirme toplantısı sayısı
3. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve şiddet konusunda personellerin farkındalığının artırılması • Tüm personele Toplumsal Cinsiyet Eğitimi verilmesi
• Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalık yaratacak sosyal medya içerikleri üretilmesi (video, görsel, infografik vb.)
Yönetim kurulu Toplumsal cinsiyet eşitliği komitesi 2022-2025 Eğitim katılımcı sayısı Yapılan Etkinlik sayısı Üretilen İçerik sayısı
4. Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilişkili sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesi Toplumsal cinsiyet eşitliğini yayma ve tanıtma amacıyla sosyal etkisi yüksek, yaratıcı projelere tüm personelin katılımının sağlanması için teşvik etmek Yönetim kurulu Toplumsal cinsiyet eşitliği komitesi 2022-2025 Sosyal etki proje sayısı
AMAÇ 4: KURUMDA GÜVENLİ YAŞAMIN SAĞLANMASI İÇİN CİNSEL İSTİSMAR VE CİNSEL SALDIRI, TACİZ VE MOBİNG HAKKINDA BİLGİLENDİRME, ERİŞİLEBİLİR BAŞVURU NOKTALARI VE DİĞER GEREKSİNİMLERİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN GEREKLİLİKLERİ KARŞILAMAK
1. Cinsiyetçi ve baskıcı, mobbing vb. hak ihlallerine karşı sıfır tolerans politikasının benimsenmesi Etik kuralları, etik davranış ilkeleri, işyeri düzenlemeleri ve/veya benzeri bir aracın aşağıdakileri açık bir şekilde yasaklaması:
• Cinsiyetçi şakalar yapılması, uygunsuz ve saldırgan sözlü ve sözsüz cinsiyetçi dil kullanımı.
• İşyerinde cinsel ve cinsiyete dayalı taciz.
• Mobbing
• İftira (Mansplaining)
Kurumda güvenli yaşamın sağlanması için cinsel istismar ve cinsel saldırı, taciz ve mobing hakkında bilgilendirme, erişilebilir başvuru noktaları ve diğer gereksinimlerin sağlanmasına ilişkin gereklilikleri karşılamak
Kurum içi şikâyet hattı kurulması.
Şiddeti önleme mekanizmalarının oluşumunu sağlamak
Taciz, mobbing bildirimlerinin takibini yapmak
Yönetim kurulu Toplumsal cinsiyet eşitliği komitesi Tüm birim amirleri İşçi Temsilcileri 2022-2025 Toplumsal cinsiyet eşitliği el kitabı Mobbing el kitabı Cinsel Taciz el kitabı İftira el broşürü Toplumsal cinsiyet eşitliği el kitabı Alpay Mermer’ın web sayfasında mobing, taciz ve iftira kavramlarına yönelik bilgilendirici envanter sayısı Taciz, mobbing bildiri sayısı Başvuru sayısı Değerlendirilen vaka sayısı
AMAÇ 6: KURUM PERSONELİNİN İŞ-YAŞAM DENGESİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMAK
1. Personelin çalışma saatleri konusunda cinsiyet eşitliğine dayalı bir yaklaşım benimsemesi • Kurum çalışanlarını standart çalışma saatlerine uymaya teşvik ederek iş-yaşam dengesini desteklemesi ve aile sorumluluklarının ortak bir şekilde yerine getirilmesini teşvik etmesi.
• Kurumun personel iş-yaşam dengesi ihtiyaçlarını belirlemek için bir mekanizma kullanması. (Örneğin düzenli veri toplama/ ihtiyaç analizi)
Yönetim kurulu Toplumsal cinsiyet eşitliği komitesi 2022-2025 İş yaşam dengesi farkındalık seminerleri sayısı İzin alan kadın ve erkek sayıları İş yaşam dengesi ihtiyaç analizi proje çalışması
2. Sosyal sorumluluğun paylaşılması ve iş ve aile yaşamını dengelemek konusunda kadın ve erkeklere eşit fırsatlar sunulmasına dayalı bir iş yaşam dengesinin kurulmasının desteklenmesi • Cinsiyete duyarlı ve sorumluluk paylaşımını teşvik eden izin sistemleri
• Cinsiyete duyarlı ve sorumluluk paylaşımını teşvik eden yaşlı ve çocuk bakımına ilişkin uygulamalar
• İş yaşam dengesini kurmayı kolaylaştırıcı çalışma yöntemleri
• Esnek saat, evden çalışma, paylaşımlı çalışma, çalışma saatlerinin azaltılması gibi esnek çalışma düzenlemelerini kolaylaştırması
Yönetim kurulu Toplumsal cinsiyet eşitliği komitesi Tüm birim amirleri 2022-2025 Birim yöneticilerini bilgilendirme semineri sayısı
AMAÇ 7: KURUM İÇİ VE DIŞI İLETİŞİMDE KULLANILAN TÜM ARAÇ VE ORTAMLARDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ GÖZETEN BİR DİL KULLANMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTMEK
1. Alpay Mermer ‘in eşitliği destekleyici bir iletişim diline sahip olması • Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir dilin örgüt içine yerleştirilmesi amacıyla bir rehber hazırlamak ve bu rehberi kurum içinde yaygınlaştırmak
• Tüm iç ve dış yazışmalarda toplumsal cinsiyet ayrımı gözetmeyen, cinsiyet farklılığını içermeyen kavram ve cümleler kullanmak.
• Meslek veya pozisyon unvanlarında veya iş tanımlarında toplumsal cinsiyet yanlılığından kaçınmak.
• Cinsiyet önyargısı, cinsiyete dayalı ayrımcılık, cinsiyetçi dil, cinsiyet stereotipler içermeyen bir iletişim stratejisine sahip olmak.
• Kurumum iletişim kanallarında (web sitesi, tüm basılı materyaller vb.) cinsiyetçi veya toplumsal cinsiyet açısından kalıp yargılar içeren görsel kullanımından kaçınmak.
• Kurumun web sayfasında kullanılan görsellerde kadın erkek dengesini gözetmek
Yönetim kurulu Toplumsal cinsiyet eşitliği komitesi Tüm birim amirleri 2022-2025 Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı Kurum iletişim formu
2. Paydaşların (Tedarik zincirinin, işbirliği yapılan kuruluşların vb) toplumsal cinsiyete duyarlı hale gelmesi için çaba harcanması • Paydaşların toplumsal cinsiyete duyarlı hale gelmesi için farkındalık çalışmaları yürütmek
• Paydaşları Alpay Mermer Cinsiyet Eşitliği Planı konusunda bilgilendirmek
• Paydaş iletişiminde cinsiyet eşitliğine duyarlı bir dil kullanmak
Yönetim kurulu Toplumsal cinsiyet eşitliği komitesi Tüm birim amirleri 2022-2025 Tedarik zincirine verilen bilgilendirme toplantısı sayısı
AMAÇ 8: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DUYARLILIĞINA SAHİP MEKAN ÇEŞİTLİLİĞİNİ SAĞLAMAK
1.Alpay Mermer’in fiziksel mekanlarının toplumsal cinsiyete duyarlı hale getirilmesi • Kurum içinde tüm alanların çalışanların kendilerini tam olarak güvende hissedeceği biçimde aydınlatmak
• Kadın ve erkekler için ayrı ayrı düzenlenmiş tüm alanlar (tuvaletler, duşlar, soyunma odaları, ibadethaneler vb.) kurumdaki cinsiyet temsili gözetilerek yeterli biçimde inşa etmek.
• Tüm işletmelerde süt sağma ve emzirme odaları oluşturmak ve odalarda süt sağma ve saklama için gerekli tüm ihtiyaçlar tefriş etmek
Yönetim kurulu Toplumsal cinsiyet eşitliği komitesi Tüm birim amirleri 2022-2025 Aydınlatılan mekan sayısı (yıllar içinde artışı gösterecek şekilde) Ayrılan emzirme, süt sağma odası sayısı
AMAÇ 9: İZLEME ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEK
1.Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin izleme yapılması, çalışanlardan geribildirimlerin alınması Tüm verileri cinsiyete dayalı ayrıştırılmış biçimde toplamak, analiz etmek, çalışanların kendi aralarında ve dış kanallarda iletişimlerinin cinsiyetçi öğeler içerip içermediğine dair algısını ölçen çalışmalar yapmak. Yönetim kurulu Toplumsal cinsiyet eşitliği komitesi Tüm birim amirleri İK 2022-2025 Yapılan çalışma sayısı
2. İşe alım, seçme ve eşit katılıma ilişkin süreçlerin etkinliğinin izlenmesi • İşe alım komitelerinde cinsiyet dengesinin bulunmasını sağlamak
• Kurumun, idari ve yardımcı kadın ve erkek personeli seçme, işe alma, atama ve yükseltme süreçlerinde cinsiyet eşitliğini dikkate alıp almadığına ve cinsiyete dayalı ayrımcılık içerip içermediğine ilişkin izleme ve değerlendirme yapmak
Yönetim kurulu Toplumsal cinsiyet eşitliği komitesi Tüm birim amirleri İK 2022-2025 Komitelerdeki kadın üye sayıları İşe alım belgesi
3. İşyerinde cinsel ve cinsiyete dayalı taciz ile şiddet, flört şiddeti ve aile içi şiddete karşı atılan adımların ve kurulan mekanizmaların etkinliğinin sağlaması için izleme yapılması • Şiddeti önleme mekanizmasının işleyişinin düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi
• “Eşitlik Hattı’na gelen şikâyet-çözümlenen vaka sayısı dengesinin dikkate alınması.
• Kadın ve erkek çalışanlar arasında mekanizmaların bilinirliği, erişilebilirliği etkinliğine dair personel algısının periyodik olarak izlenmesi için gerekli araçların geliştirilmesi (anket vb.)
Yönetim kurulu Toplumsal cinsiyet eşitliği komitesi Tüm birim amirleri İK 2022-2025 Şiddeti önleme komisyonunun kurulması Şiddet önleme belgesi Şiddet önleme mekanizması geliştirme toplantısı sayıları Çalışmaların duyurulduğu toplantı sayısı
4. Kurumun yıllık toplumsal cinsiyet eşitliği raporunun hazırlanması Yönetim mekanizmalarında kadın temsilinin cinsiyet eşitliği göstergelerine göre değerlendirilmesi ve raporlaştırılması Yönetim kurulu Toplumsal cinsiyet eşitliği komitesi 2022-2025 Yıllık değerlendirme raporları
5. Kurumda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sayısal olarak görünmesinin sağlanması • Her yıl 8 Mart’ta “İçimizden Biri” konulu bir yayın hazırlanması veya web sayfasında duyurulması Yönetim kurulu Toplumsal cinsiyet eşitliği komitesi 2022-2025 İçimizden Biri yayını
YÜRÜRLÜLÜK
ALPAY MERMER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetimin Kurulunun 01/06/2022 tarih ve 4 sayılı kararı ile kabul edilen bu Politika, bu karar tarihinde yürürlüğe girer.

Bizden Haberler

iso sertifikalarımız

İSO-9001 ve İSO-14001 Sertifikalarımız

Ürün ve hizmetlerimizin etkili bir kalite yönetim sistemi aracılığıyla müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayan uluslararası kabul görmüş bir standart olan ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalarını almaktan mutluluk duyuyoruz. Genel performansı iyileştirmek, yüksek düzeyde kalite ve güçlü müşteri hizmetini sürdürmek ve sürdürülebilir kalkınma girişimleri için sağlam bir temel sağlamak için kalite yönetim sistemimizi geliştirdik ve uyguladık.

alpay-mermer-ispanya-toplanti

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Geçtiğimiz hafta, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonu organizasyonuyla İspanya'nın Barselona şehrinde ‘Barselona Ticaret Heyeti’ programı düzenlendi. Yönetim Kurulu Başkanımız Melike Alpay Özmen’in de dahil olduğu, 13 sektörden birçok Türk ihracatçısı 100'e yakın İspanyol firma ile 300'ü aşkın yuvarlak masa ve B2B iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

blog

Stratonikeia Antik Kenti Ziyareti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Nadir Alpaslan, Muğla Valisi Sayın Orhan Tavlı, Yatağan Kaymakamı Sayın Onur Kökçü, Bodrum Kaymakamı Sayın Bekir Yılmaz, Yatağan Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tokgöz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Dr. Zekeriya Bingöl ile restorasyonu tamamlanmak üzere olan Stratonikeia Antik Kenti’ni birlikte gezme fırsatı bulduk. Davetlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ederiz.

blog

Muğla Valisi Orhan Tavlı Ziyareti

Alpay Mermer Madencilik olarak Kavaklıdere’deki ocağımızda; Sayın Muğla Valisi Orhan Tavlı, Sayın Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Sayın Kavaklıdere Kaymakamı Mustafa Arslanşahin, Sayın Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Sayın Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir ve Sayın Muğla Hizmet Derneği Başkanı Atiye Durmaz’ı ağırladık. Kıymetli vakitlerini bizimle paylaştıkları için teşekkür ederiz.

blog

Alpay Mermer - Dome+Partners İşbirliği

Kendi şirketimizin mermerlerinden üretilmiş olan saksılarla birlikte gerçekleştirdiğimiz teraryum workshop'una katkılarından dolayı Dome+Partners'a teşekkür ederiz.


Sık Sık Güncellediğimiz Kataloğumuzu İnceleyebilirsiniz

"İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyimini geliştirebilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımını kabul ediyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız. Ayarlarınızdan çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Çerez Politikası’nı incelemenizi rica ederiz."